Monthly Archives ژانویه 2020

دو ارتش پاکستان سربازان در آغوش شهادت در عملیات وزیرستان


دو ارتش پاکستان سربازان در آغوش شهادت در یک عملیات نظامی علیه تروریست ها در Dattakhel منطقه وزیرستان شمالی Inter-خدمات نشر روابط (ISPR) گفت: در روز پنج شنبه.

با توجه به بال رسانه ارتش پنج تروریست نیز کشته شدند در این عملیات در مخفیگاه تروریستی را در منطقه قبیله ای. این اقدام گرفته شد و بر اساس گزارش های اطلاعاتی.

شهادت سرباز شناخته شدند Sepoy محمد شمیم و Sepoy اسد خان.

“نیروهای امنیتی انجام شده IBO در مخفیگاه تروریستی در Dattakhel شمالی Wazirstan. در تبادل آتش 5 تروریست کشته شدند...

Read More