مرجع سوالات مصاحبه های استخدامی کشور

بلی این ادلهای است بایدذکرکنم بواسطه اوضاع درمملکت رسید بیک پرتگاهی که درشهریور بیست گرفتار شد همیشه وقتی قوای مملکتی تمرکز پیدا کرد در شخص واحد ایجاد خطر میکند و سیاست اجنبی همیشه سعی میکند که را از دست مردم بگیرد تمرکز بدهد یک شخص تا با او بهتر بتواند حل کند تهدید با تطمیع با فشار با محاصره کردن و عوض کردن فکر آن شخص که مرکز قدرت بودهاست کار خودش را انجام بدهد در مملکت ما این اشخاص که آمدهاند وا مروز مردم ازآنها به بدی یاد میکنند امثال وثوق الدوله این اشخاص در روز اول از خدمتگذاران مملکت بودهاند شما بمجلس اول ودوم مراجع کنید میبینید خدماتی را که وثوق الدوله به مشروطیت ایران کردهاست خیلی است بودجه را اوتشکیل داده اصول تمرکز کارها را درمجلس وکمیسیون مالی اواقدام کرده خیلی زحمت کشیده بعد در یک موقع دیگری انگلستان خیلی قدرت داشته و مملکت ما خیلی آشوب بوده او خیال کردهاست که بیاید یک قراردادی باآنها ببندد و کارش را راه بیاندازد و بعد هم این دست و آندست بکند مجلس هم تشکیل نشود تا فرصتی برسد وشر این قرارداد ازایران برداشته بشود و این عمل او با سوء نیت نبوده ولی همه مردم ایران واحرار آن روز قیام کردند علیه او و هنوز هم ازاو به بدی یاد میکنند او آدم بدی نبوده این فاحشههایی که شما در بعضی ازنقاط میبینید اولش همه دخترهای خوب وعفیف بودهاند روزگار کم کم این اشخاص را به فحشاء رسانیدهاست حالا شمااگر اختیارات مملکت را یک جا تمرکز بدهید فشارهای سیاست خارجی اورا بطرف بد میکشند در ۵ ماه پیش جناب دکتر مصدق اینجا تشریف آوردند یعنی خودشان که تشریف نمیآورند که ما زیارتشان بکنیم نمایندگانشان اینجا تشریف آوردند و تقاضای اختیارات کردند من ان روز هم عرض کردم یک جمله فرمایش ایشان صحیح است که چون مجلس شورای ملی مجلس خوبی نیست ویک برنامه منظمی برای کارها نیست کارها درمجلس طول میکشداین عیب قانونگذاری نیست باید بیشتر طول بکشد تا مردم درست بحسن و قبح قانونی که باید فردا اجرا بشود بفهمند این عیبش نیست وبرای سرعت عمل مشکل است من عرض کردم که سابقه داریم به کمیسیون دادگستری اختیار داده میشد وکمیسیون دادگستری بامشورت وزیروقت لوایحی راکه لازم میدانست وخیلی مفصل بود وگذراندن آن درمجلس اشکال پیدا میکرد تصویب میکرد و میگذشت و بموقع اجرا گذاشته میشد من در ۶ ماه پیش پشت همین تریبون به آقای دکتر عرض کردم که اگر اختیارات میخواهید با مشورت مجلس اینکار را انجام بدهید و راجع بهر موضوعی در کمیسیون مربوطه این مسئله را حلاجی بکنید و اطراف آن را مطالعه بفرمایید تا ما گرفتار بدبختی این مردم بیچاره نشویم آنروز کسی بعرض من توجهی نکرد و معایبش دراین ۶ ماه ظاهر شد که ایشان با چهار مامور یا فلان وزارت خانه روی مصالح خودشان یک چیزهایی را به صورت قانون نوشتند دادند بایشان و ایشان هم امضاء کردند بعد از یکی دوماه سر و صدا پیدا شد آمدند لغوش کردند در صورتیکه در قانون اختیارات اجازه اینکه قانون بگذرانند و بعد لغو کنند داده نشده بود ایشان از روح اختیارات استفاده کردند و قوانینی را که وضع کرده بودند معایبش درضمن عمل برخوردند مجبور شدند عوض کنند بدیهی است ۴ نفر مامور مالیه تمام فکرش این است که پول را چه جور وصول کند قانونی مینویسند بامضای ایشان میرسانند میگویند خوب اگر فلان تاجر را از بین بردیم اسباب خانه اش را حراج کردیم او مجبور میشود که پول مالیات خودش را بدهد ولی دیگر فکر نمیکنند وقتی این تاجر بی پا شد دیگر کسب و کار نمیکند و یک جماعت دیگر گرسنه میمانند باید قضیه مطالعه بشود نمایندگان دولت برای تهیه این طرحها باید بیایند در کمیسیونهای مربوطه مجلس کمیسیون دارایی کمیسیون دادگستری سایر کمیسیونها لوایح را آنجا بگذرانند اختیار بدهید به دولت که با تصویب کمیسیونهای مربوطه قوانین را عمل کنند اینکار از نظرعادی برئیس دولتی که طرف اعتمادشان باشد مانع و محظوری در مملکت ما بعقیده من ندارد ولی تمرکز دادن اختیارات برای یک شخص واحدی هرچند فرسته باشد صددرصد مضر برای مملکت است و خطرناک است علاوه براینها صحبتهایی که خدا کنددروغ باشد بگوش من میخورد که من را ظنین کردهاست و آن اعتمادی را که بیشتر بایشان داشتم امروز ندارم من امیدوار هستم که دروغ باشد و من مطمئنم که خود ایشان در این جریان نیستندولی دستگاه یک دستگاهی است یک چیزهای بدی ازتویش دربیاید و ما را بیکی ازاین دوبلوک تسلیم بکنند درصورتی که صلاح با بی طرفی کامل است تمایل بهر طرف برای ایران خطر دارد.

سوالات استخدامی ثبت اسناد ۹۹
آقای احمد طاهر سلطانی عنوان داشتند که فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1399 به مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش تحویل داده شد. مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش از اعلام نتایج نهایی بررسی صلاحیت های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال 1399 خبر داد. همچنین پذیرفته شدگان سایر رشتههای شغلی (دبیر، آموزگار، مراقب سلامت، مشاور و مربی امور تربیتی مدارس) جهت اطلاع از ثبت نام و شرکت در دوره مهارت آموزی، حداقل سه روز بعد از انتشار این اطلاعیه به سایت دانشگاه فرهنگیان سوالات چالشی استخدامی مراجعه نمایند. به منظور اینکه داوطلبان برای بخش عمومی آزمون های استخدامی معماری وقت خود را صرف یافتن نمونه سوالات این بخش نکنند تصمیم گرفتیم سوالات عمومی با پاسخنامه را به همراه سوالات بخش تخصصی در اختیار داوطلبان آزمون های معماری قرار دهیم.

۱۳-گفت اگر روزه تو عمدی بخوری باید چییکار کنی؟

خرید اینترنتی کتاب زبان اصلی


آموزش سئو